Est Giulia Innocenti, picioca fonnesa de bintinoi annus tesserada cun su Cus Cagliari, sa bincidora de sa SoloWomenRun chi s’est curta eriseru in Casteddu. S’atleta at bintu sa Challenge de noi chilometrus, currendudeddus in trintases minutus e trintacincu segundus. “Emotzioni manna po mei, at nau sa Innocenti, bellu mest est stetiu a intendiri s agenti chi no si donaiat fortza, non s’aspetaiat e batiat is manus candu passiaus. Mi pragint is cursas in citadi, cust’annu mi soi bofia misurai currendu, a pustis airi ‘passillau’ in is atrus annus, e apu finas e bintu”.

Segunda e terza funt erribadas Maria Gratzia Piras e Cintzia Loriga e est erribada a s’acabu de sa cursa finas Sara Paschina, chi at bintu in is urtimus dus annus, ca s’est intendia mali a pustis otu chilometrus de cursa.

Prus de tregimila funt is feminas chi ant partecipau in Casteddu po sa SoloWomenRun chi cust’annu fut sa de cincu. Feminas de dogna idadi erribadas de dogna parti de s’Isula chi funt partias de via Roma biora de is degi po erribai in Viale La Plaia.

 

 

Foto: castedduonline.it