“Soi cun su coru e cun sa conca in su progetu de su presidenti Christian Solinas e de totu sa coalitzioni de su centrudresta e ap’essi a s uconstau de Sardegna20Venti e de totu cussus chi ant bintu is eletzionis regionalis de friargiu po guvernai in is cinc’annus chi ant a benni, ma deu, finas chi m’at fatu prageri a essiri pigau in contu po fairi s’assessori de sa Giunta Solinas, scioberu de abarrai a sghiri a fairi su sindigu de Santu Antiogu”. Cun custus fueddus Ignatziu Locci, sindigu de Sant’Antiogu, at fatu sciri de non podiri intrai in sa Giunta de Solinas. “Su beni de Sant’Antiogu, at sighiu Locci, est cussu chi bogliu de prus. Totu cussu chi eus fatu finas a imoi po sa bidda nosta est totu po su benidori. Candu mi soi dimitiu dus annus faidi de su Consigliu regionali fut po fairi su sindigu de Sant’Antiogu e ddu bogliu sighiri a fairi”.

 

 

 

Foto: marinas.com