“Pedu scusa a sa familia Cucchi e a is secundinus incurpaus de su primu processu. Soi abarrau citiu in custus noi annus poita bia unu muru de gomma chi non podia giumpai nemancu” Incumentzat aici Franciscu Tedesco, su carabineri chi at incurpau Arrafiaeli D’Alessandro e Alessiu Di Bernardo de airi scutu Istevini Cucchi, su giometra romanu insegus mortu.

A pustis is scusas su carabineri at cicau de torrai cun sa conca a-i cussu 15 de Santu Aine de su 2009 candu ant aciapau Istevini cun sa droga. Partit de candu Cucchi, in sa caserma de sa Casilina, non boliat a si fairi fotografai e is fairi pigai is arrastus de is bidus.

“In su mentris chi bessiant de s’aposentu, Di Bernardo s’est girau e at scutu unu ciafu a forti in faci a Cucchi. Is segus dd’at spintu e D’Alessandro dd’at donau una punta de pei a paneri, deu ddis apu nau de dd’acabai ca non si depiant permitiri. Non m’ant ascurtau e Di Bernardo at spintu, sempiri a forti, Cucchi chi est orrutu mali meda e pistendu sa conca, apu intendiu beni su sonu de sa conca chi at pistau. A-i custu puntu D’Alessandro dd’at scutu un’atra punta de pei a faci”.

 

 

 

 

 

Foto: ansa.it