Depiat incumentzai a is undigi e invecias est incumentzada a pustis de cincuanta minutus s’atobiu de su Consigliu regionali aunia su Presidenti de sa Regioni Christian Solinas depiat chistionai de su cussu chi issu e sa giunta ant a fairi in is annus de su 2019 a su 2024.

Inderetura s’atobiu ddu ant suspendiu comenti at pediu, a nomini de totu su centrumanca, Massimu Zedda poita finas oi su presidenti Solinas non at a fairi is nominis de is assessoris chi ancora, a pustis de setantatres dis de is eletzionis, mancant.

Su centrumanca s’est atobiau e nemus assegurat chi non apant chistionau de eita fairi po morrungiai po custu. In seugus su presidenti de su Consigliu Migheli Pais at torrau a oberri s’atobiu donendu su fueddu a Solinas finas chi aintru non ci fut s’opositzioni, chi s’est fata intendiri a mala gana e po custu sa riunioni dd’ant suspendia.

 

 

 

 

Foto: youtg.net