“Torru prus a duru e ti segu sa conca”. A pustis siri sciopau sa metadi de sa domu e cun d’unu gorteddu in manu unu piciocu de bintinoi annus de Igresias at amelessau sa pobidda. S’omini, giai connotu de politzia e carabbineris, ce dd’at acabada in presoni po totu cussu chi at fatu a sa domu e a sa pobidda. Una machina de su comissariau est intervennia a pustis chi una femina at lamau su 113 nendu ca su pobiddu dda iat amelessada in mala manera. A innanti de sa telefonada s’omini iat sciopau totu cussu chi ddi erribat a is peis e a is manus sfundendu finas una janna e amelessendu de ndi segai sa conca a sa pobidda. Is agentis funt abarraus in zona e dopu un’ora sa femina ddus at avertius ca s’omini fut cichendu de intrai in domu. A-i cussu puntu is politziotus funt torraus e ant acapiau su pobiddu chi at, a dogna manera, cicau de si fuiri. Imoi est in su presoni de Uta a dispositzioni de is magistraus.

 

 

 

 

 

Foto: iltempo.it