Incidenti stradali legiu meda eriseru a mericeddu, biora de is cuatru e mesu, in sa centutrintunu bia Murastenisi. Una machina cun in pissu pobidda, pobiddu e unu figligeddu de cuindixi dis at pigau in prenu su guard rail chi dividit sa strada manna de cussa chi serbit po andai bia sa bidda. Su pobiddu, Ivan Moi de corantacuatr’annus, ce dd’at acabada ricoveradu in s’ispidali Marino ma non tenit nudda de gravi; su pipiu, po fortuna ca fut in palas, non s’at fatu nudda e dd’ant portau a s’ispidali Brotzu feti po ddu biri; cussa chi at tentu prus cosa est sa pobidda, Barbara Desogus, trintot’annus. Su guard rail nde dd’at boddia in prenu e imoi s’agatat cussa puru in s’ispidali Brotzu de Casteddu. Barbara Desogus est in coma in s’aposentu de rianimatzioni. Ancora non si scit comenti funt andadas is cosas e po s’indagu est inderetura erribada sa politzia stradali de Casteddu.