“Sa bidda nostra bivit de cumerciu, prus che a totu in s’istadi. Est po cussu chi teneus abisogiu chi su Stadu siat acostau nostu, boleus controllus po cicai de fairi sa guerra a cussus chi bendint cosa fartza”. A ddu nai est su sindigu de Santu Diadoru Dominigu Mannironi.

Una cica de sa Confcommercio narat ca de centu chi trabagliant in su mundu de is bendidoris feti cincuanta pagant is tassas, s’atra metadi mancu po nudda.

Dinari meda chi andaus a pensai e a fairi is contus, po calencunu eribat a unu miliardu: de ispantu de averas!

“Serbit a fairi arrispetai totu is arregulas chi ci funt giai e a donai prus cosa a is cumunus. Non feti po ponni multas ma finas po cicai de donai a sa genti ttotu is informatzionis”, narat su sindigu de Tortolì Massimu Cannas.

Is sindigus de sa provincia de Nugoro si funt atobaius, imoi prima de s’istadi, po cicai de fairi calencuna cosa po “totu cussus chi trabagliant cun cuscentzia”, ma meda bortas non bastat e serbit a fairi de prus e controllai totu.

 

 

Foto: confcommercioroma.it