Diegu Lopez castiat sa tassa mesu prena, o forsis prena po unu cuartu: “Soi, a donnia manera, cuntentu de cussu chi at fatu sa scuadra mia – at nau – massimamenti in su primu tempus. Soi cunvintu ca chi fustis abarraus serraus in difesa su gol ddu iaus pigau su matessi. Duncas ci depiaus provai, eus tentu calencuna bocia bona po fairi su primu gol e mancari sa storia de sa partida fut cambiada. Is ocasionis ddas eus tentas, depeus cicai de poderai custu modu de giogai e de migliorai in calencuna cosa”.

Prus de unu tifosu at tentu eita nai candu nd’est bessiu Han, chi est partu unu de cussus chi iat giogau meglius, lassendu su postu a Cossu. “Est normali chi sa genti tengiat eita nai candu ses perdendu e ndi tiras unu chi giogat in s’atacu. Han at intendiu mali a sa camba e m’at nau ca boliat bessisi. Mi dispragint meda is sulidus po Cossu”.

Sa gherra po si sarvai no ddi fait perdiri s’arregioni e narat: “Depeus essiri meda fortis de conca, Est legiu meda a perdiri in domu in custa manera ma ce dda depeus fairi a abarrai unius e cuncentraus chena timiri a nudda”. “Sa partida dda eus fata comenti si depiat fairi, sa scuadra at fatu beni. Eus fatu calencunu isbagliu e contras de scuadras comenti su Napoli ddu pagas inderetura”.

 

 

Foto: ansa.it