“Is numurus chi donant cussus de su Partidu Democraticu po s’ocupatzioni de is giovunus funt prus che a totu cussus de is cuntratus cun d’una fini, chi binceus nosu is eletzionis ndi tiraus de seguru su Jobs Act chi at produsiu feti trabaglius po pagu tempus”. Aici Sirviu Berlusconi arrespundit a Mateu Renzi, chi iat criticau is arresultaus economicus de su guvernu de is annus passaus.

Su capu de Fortza Italia at finas cunfirmau is bogis po su candidau de sa coalitzioni sua a sa presidenza de sa Lombardai: “Creu chi at essi Atiliu Fontana, Salvini dd’at bofiu, nosu eus fatu sondagius e nos est partu chi siat unu capassu”. Fontana fut su sindigu leghista de Varese.

Renzi inderetura non si nce dd’at fata passai de origa in origa ma e pustis at nau: “At essi cuntentu su Nordest, su mundu chi podusit, ap’a bolli biri eita ndi pensant is imprendidoris de torrai a su mundu de su trabagliu de is tempus passaus”. “In su giru de cuatr’annus – at sighiu su segretariu de su PD chistionendu a s’arradiu – funt aumentaus is postus de trabagliu, est beru ca funt aumentaus in cuantidadi ma non in calidadi. Est tropu facili a impromintiri maris e montis. Nosu, candu seus erribaus, teniaus una situatzioni legia aberu. Su milioni de postus Berlusconi dd’iat impromintiu, pusti, candu at guvernau nd’at perdiu prus de sa metadi de cussus impromintius”.

Renzi at poi chistionau de is candidaus po sa is regionalis de Lazio e Lombardia nendu ca bolit fairi calencunu acordiu cun su movimentu de Grasso. Salvini, in su mentris, est arriolau po s’essida de Maroni e creit chi siat una movida de Berlusconi po ponni fogu in sa Lega.