Si nd’est scidau de su coma, in-d’unu letu de ispidali e si creiat de airi tentu un’incidenti. Ma a pagu-a pagu at incumentzau a s’arregodai cussu chi deaveras ddi fut sucediu e aici Giuanni Antoni Pedranghelu, pastori de Nughedu Santu Nigola de trintases annut, at cumprendiu ca calencunu at cicau de ddu bociri. Po custu at denunciau totu a is carabineris.

Est s’abogau Antoni Secci de Tatari a chistioniai cun s’Unioni Sarda: “Is dotoris narant ca Giuanni Antoni est unu miracolau, est abarrau po prus de un’ora fuliau a terra che unu tzapulu, chena cumprendiri nudda e a pusti airi bolau po una bona pariga de metrus. Candu si nd’est scidau non s’arregodaiat nudda. S’urtima cosa chi arregodaiat funt is farus de una machina e po custu si creiat chi calencunu nde ddu iat boddiu chena curpa. Invecias, imoi parit ca cussa macchina nde ddu at boddiu aposta. imoi tenit binticuatru fraturas e unu prumoni stampau, ma cussu chi fait prus pensai est su strupiu chi tenit in conca: est sucediu candu nde dd’at boddiu sa machina o, invecias, innanti dd’ant corpiu e a pusti investiu e fuliau in sa strada de calencunu chi si creiat de ddu airi bociu? Boleus erribai cantu prima a sa beridadi!”.

 

 

 

Foto: sardegnadigitallibrary.it