In su 1976 su presidenti de sa Republica Giuanni Leone iat donau a Macumere su titulu de “Citadi”, fut sa sola in provincia pustis Nugoro, iant airi sighiu in su 2002 Lanusei, in su 2004 Tortolì e in su 2013 Thiniscole. Macumere contaiat tandu 10.752 abitantis e a metadi de is annus otanta est erribada a cuasi dogimila. Imoi sa citadina de su Marghine po sa prima borta est calada a suta de is degimila.

De sa genti chi si nd’andat, de is pagus pipius chi nascint e de atru s’est chistionau in-d-un’atobiu pubricu aparitzau de s’opositzioni in cunsigliu comunali, s’est finas chistionau de sa litara mandada de su sindigu Succu a is citadinus macumeresus.

“Sa sitatzioni economica, sociali e de trabagliu est diversa meda de cussa contada de su sindigu e custu si ligit meda beni in is numurus: in s’urtimu annu si funt perdius 153 residentis e chi castiaus a is urtimus cinc’annus erribaus a 500. Su sindigu bit totu atra cosa e in sa litara fueddat de svilupu, de genti chi trabagliat chi crescit e totu is servitzius chi funtzionant beni”, custu est cussu chi ant nau, in pagus fueddus, is consiglieris de minoranza.