Comenti po intrai a su Louvre, a unu cuncertu de Vasco Rossi o a sa finali de Champions leauge. In su benidori po si ponni abbangiainus, forsis, s’at a pagai su biglietu. Non parit unu frastimu e sempiri prus sindigus de biddas chi castiant su mari, funt pensendu de fairi pagai po intrai in abba. Spiagias comenti museus, nd’erribant turistas de dogna parti de su mundu in Sardigna e tocat a sarvai cussu chi teneus. Passientzia chi is sardus puru depant pagai po intrai o, ancora peus, a si depiri prenotai, po s’abbangiai in calencuna de is spiagias prus bellas de su mundu.

A pusti de libertadi e de peruna regula is sindigus incumentzant a castiai cun in is ogus is eurus custas minieras de arena de lata e de abba asula. At essi, forsis, curpa de su Stadu italianu chi sempiri de prus non donat dinari a is Cumunus, ma is sindigus si depint fairi torrai is contus e cicant dinari apetotu, e custa parit una pensada chi at a portai dinari meda is is cassas.

 

 

Foto: itenovas.com