Parit aberu finia eriseru sa storia de sa Lega cun Fortza Italia, pustis sa cuntierra po Marcello Foa a sa presidentzia de sa Rai. In Roma, in su Palatzu San Macuto, s’atobiu de sa cumissioni de Vigilanza Rai po votai su presidenti su nomini de Foa dd’ant bociau. No ddue funt a cust’atobiu nemus po contu de su Partidu Democratigu, Fortza Italia e Leu. Foa at pigau feti bintidus votus de is bintiseti chi invecias serbiant po passai. Salvini est andau finas a Milanu po chistionai cun Berlusconi ma su presidenti beciu de su Guvernu est abarrau frimu in is bideas suas.

“Su scioberu de is parlamentaris de Fortza Italia aintru de sa Cumissioni de Vigilanza de non votai Foa dda ant pigat totus e deu puru dda pensu aici”, at fatu sciri Berlusconi.

De su cantu sû Salvini at nau ca: “Sa Lega pigat cuscentzia ca Fortza Italia at scioberau su Partidu Democratigu po cicai de frimai su cambiamentu. Nos si dispragit, ma sigheus a andai ainnanti poita de seguru is italianus de su centrudrestra tengiant is bideas craras”.

 

 

 

Foto: corriere.it