Sa Regioni giai ddi boliat fueddai de is biglietus chi funt a caru pretziu, ma imoi chi sa Tirrenia at fatu sciri ca trasferit sa sede in Milanu ddi bolit chistionai cun ancora prus urgentzia. Imoi si depit chistionai de custa cosa puru. Onorato e sa genti sua narat ca est feti po s’ora e ca apustis si torrat in Sardigna. Ma chi innanti a si chistionai pariat una cosa chi si depiat fairi, comenti dogni annu, imoi cun custa novidadi is capus de sa Cin Tirrenia si ddue depint acostiai martis chi benit a is seti de merì. A pediri is contus ant essi su guvernadori Franciscu Pigliaru, s’assessori Careddu e s’atru assessori Arrafiaeli Paci.

Su pretziu de is biglietus est chistioni cun spinas medas poita sa Regioni non tenit bogi po sa continuidadi territoriali in su mari. S’assessori Cireddu narat ca bolit torrai a biri sa cunventzioni poita is biglietus prus baratus benit bendius feti in s’ierru e in s’istadi, candu sa genti chi viagiat est meda de prus, ddi tzacant aumetus chi non tenint ne conca e ne peis.

 

 

Foto: webitmag.it