Sa giunta regionali benit agiudada de s’Istat e, candu sa campagna eletorali po is eletzionis de friargiu est giai partia, arregalat a su centrumanca numurus chi faint prageri: is postus de trabagliu funt de prus de cussus chi ci furint in su2008, ainnanti chi incumentziat sa crisi manna.

Po s’Istat de su mesi de orgiolas de su2017 asu mesi de làmapadas de su 2018 sa genti chena trabagliu s’est abasciada, in percentuali de su 3,4% passendu de su 14,6% po erribai a s’11,2% de cust’annu. In pagus fueddus bolit nai ca in Sardigna teneus 23.770 postus de trabagliu in prus e po sa prima borta s’Isula nostra est prus acanta a sa percentuali de s’Italia, chi est de su 9,3%, che a-i cussa de su Mesudì, chi est de su 16,5%. Ma non c’est feti custu: is trabagliantis funt passaus de is 600.900 de su2017 ais 625.900 de su 2018.

Tocat finas a nai, perou, ca su settanta po centu de cussus chi ant agatau unu trabagliu tenint unu cuntratu chi tenit un’acabu.

 

 

Foto: colibrimagazine.it