Imoi is listas ci funt. In su Partidu Democraticu agataus bintunu candidaus po is eletzionis de martzu. A s’urtimu finas Giuannifrancu Ganau, su presidenti de su Consigliu regionali, est calau in campu e at essi su candidau po su collegiu uninominali Tatari-Terranoa po su Senau. Is renzianus de su partidu ant tentu totu cussu chi podiant e po custu su segretariu Cucca dd’agataus candidau, comenti de primu de sa lista, is su proportzionali po su Senau etotu.

In Fortza Italia cussus segurus funt Ugo Cappellacci, Perdu Pittalis, Pepi Fasolino, Emiliu Floris chi eus agatai comenti primu nomini in su proporzionali po su senau. Segurus puru is nominis de duas feminas: Viviana Landini e Taniela Noli.

Po su Movimentu 5 steddas, de is noi chi ant a curriri in Sardigna (ses po sa Camera e tres po su Senau), po imoi si connoscint feti su nomini de su velista Andria Mura,  chi est stetiu su primu italianu chiat bintu sa Route du Rhum. Su velista si dd’at a biri cun Ugo Cappellacci e cun su senadori Lucianu Uras in su collegiu 1 de Casteddu.