Funt totus de processai is dirigentis de sa Provincia de Tatari e de sa probincia becia de Terranoa Tempiu, Giusepu Mela e Pascali Russo, e is funtzonarius de is duas aministratzionis provincialis, Franciscu Prunas e Gratzianu Sini. Ddu at nau custu mengianu su Gup de su tribunali de Tempiu, Giusepu Grotteria, pusti sa richiesta de su pubricu ministeru Laura Bassani po s’indagu in pissu de s’alluvioni de su 18 de Sant’Andria de su 2013.

Custus cuatru depint arrespundiri de sa curpa de is mortis causadas de s’orruta de su ponti de Monte Pino, candu Brunu Fiore, Pitanu Brundu e Maria Loriga in pissu de unu fuoristrada in sa provinciali 38 chi andat de Terranoa a Tempiu funt mortus ingurtius de su stampu provocau de s’alluvioni e totu. Segundu is abogaus de is parentis de is mortus is imputaus depiant fairi is trabaglius de su ponti orrutu e non fut mai stetiu collaudau. Is trabaglius po su ponti funt frimus de meda tempus e is citadinus funt pedendu a ddu torrai a oberri de diora. A su costau de custus, de sempiri, finas is sindigus de sa zona.

Sa prima udientzia at essi su 18 de Santu Gaine indenanti a su giuigi Andria Pastori.