In su centrudresta s’incumentzat a chistionai ce is eletzionis regionalis de s’annu chi benit e su primu a fairi calencunu nomini est su presidenti beciu de sa Regioni Ugo Cappellacci chi iat biri meda beni comenti candidau a guvernadori Sarbadori Cicu. Inderetura is Riformadoris cun su segretariu Pietrino Fois ant fatu sciri, cun cordialidadi, ca su candidau depit essiri decidiu cun is primarias.

In conca de Cicu si depit biri finas comenti andat a finiri su processu chi ddi funt fendu po airi riciclau, de custu ddu incurpant, dinari de sa camorra. Una curpa chi is eletoris podint aberu fairi pesai in si cabinas eletoralis. Est dificili meda chi sa Lega non tengiat cosa de nai, Salvini donat meda croba a-i custas cosas. Bastat a s’arregodai de su nomini de Peru chi in is eletzionis de martzu ddu iant fatu foras poita funt incurpau in s’inchiesta de Sindacopoli.

 

 

Foto: intermediachannel.it