“Nosu pubricus ministerus seus su Stadu, non seus is abogaus de chini incurpat comenti in atrus logus. E su Stadu est finas s’imputau Cappato, est doveri nostu cicai provas finas po s’imputau e po totu cussu chi s’est bidu in custu dibatimentu pedeus s’assolutzioni”.

Su procuradori de Milanu Titziana Siciliano at pediu s’assolutzioni “poita non esistit” po Marcu Cappato, su radicali e tesorieri de s’assotziu Coscioni incurpau de airi agiudau a si bociri, acumpangiendudeddu in Svizzera, Dj Fabo chi pusti un’incidenti fut tzurpu e non si podiat moviri.

At chistionau de dignidadi de s’omini sa PM, chi po su primu articulu de sa “Carta” de is diritus de sa Ue “non si podit tocai e depit essiri agiudada”.

“Marcu Cappato, at nau sempiri sa Siciliano, no at fatu prus forti su pensamentu de Fabiano Antoniani, ddu at feti arrespetau”, “Antzis – at aciuntu – at cicau de ddu fairi addurai fendudeddu gherrai”. At acabau su PM arregodendu is fueddus de Primo Levi: “Fabiano, innanti de s’incidenti teniat una vida sua, pusti fut feti doloris e non teniat prus gana de disigliai nudda. Ma custu est aberu un’omini”.