Un’aereu de Aeromexico est orrutu cincu minutus pustis essiri partiu de s’aereportu de Guadalupe Victoria in Durango, in su centru-nord de su Messicu. In pissu de s’aereu funt in norantaseti e in prus is cuatru ominis chi ddue trabaglianta. Inderetura funt erribaus is vigilis e is ambulantzias e su guvernadori de su Stadu de Durango at fatu sciri, scriendudeddu in Twitter, ca nemus est mortu. Una cosa aberu de spantu! Funt otantacincu is ferius e sonumancu dus de custus funt gravis medas.

Ancora non si scit beni comenti siant andadas is cosas. Is autoridadis ant chistionau de s’aeru chi non ce dd’at fata a bessiri in celu de totu e duncas est orrutu a terra pustis unu chilometru de s’acabu de sa pista, pighendu fogu. Tocat a nai ca fut proendu meda. Testimongius, chi ant bidu, narant de airi bidu genti calendudendi de s’aereu cun is cambas propias e andai, a pei, in s’autrostrada acanta po cicai agiudu.

 

 

 

Foto: repubblica.it