Si nd’est andau Luisu Tomasi, s’omini prus beciu de s’Italia. Biviat in Ala in sa provincia de Trento e teniat centu e degi annus. Fut nasciu in su 1908 candu in Italia ci fut su rei (in cussu tempus cumandat Vittorio Emanuele III e capu de su Guvernu fut Giuanni Giolitti) e in is Stadus Unidus bessiat de sa fabrica sa pirma machina. Nd’at bidu aberu Luisu! Fut figliu de massaius e in domu funt in seti tra fradis e sorris. Luisu est abarrau orfanu de mama candu teniat feti undigi annus e, chi in sa prima guerra mondiali fut torpu piticu po cumbatiri, in sa segunda dd’at fatu in Francia in su Colle de sa Maddalena. A pustis de sa guerra s’est coiau cun Maria Bazzanella e paris ant tentu otu figlius. Una borta coiau est torrau a trabagliai sa terra de sa bidda sua, Maso Corona.

“Si nd’est andau aici comenti at biviu, cun serenidadi e pagi” narat chini ddi fut a costau in is urtimus tempus.

 

 

Foto: gds.it