De abarrai chena trabagliu a s’amelessu de su trasferimentu in Italia, non acabat s’ispantu po is trabagliadoris de Mediaworls de Tatari. De tres annus funt arriolaus e in is mesis passaus sa sociedadi Media Market at decidiu de fairi acabai de trabagliai su binti po centu de cussus chi ddue funt imoi. In Tatari is postus de trabagliut a erriscu mannu funt prus pagu de degi ma in is dîs passadas calencunu trabagliadori at erriciu una litara aunia beni fatu sciri de su trasferimentu in Milanu. Totu custu iat depiri diventadi realtadi in su mesi de Triulas poita is cuntratus de solidariedadi finint su 30 de custu mesi.

Is sindacaus funt in guerra, est facili a cumprendiri ca unu trasferimentu in custu modu, de una dì a un’atra, portat is trabagliadoris a si liscentziai poita est impossibili a si pagai de papai e de dromiri foras de Sardigna.

Finas chi piganta su stipendiu prenu, e non feti una parti comenti imoi, non ce dd’iant fairi a biviri atesu de aunia tenint is domus e is familias. Chini at a binciri custa cuntierra?

 

Foto: twentybz.it