Non erribat a-i cussu chi narat innanti de is votatzionis ma sa dresta radicali de sa Svetzia crescit ancora, at pigau cuasi su digiotu po centu ca funt, prus o mancu, cincu puntus in prus in percentuali de su 2014. S’aspetatiant de passai su binti po centu ma is socialdemocratigus de Stefan Löfvensembrano ant poderau. Su partidu chi guvernat at pigau su 28,3% , calendu de 2,6 puntus cunfrontas a is votatzionis de su 2014. Parit ca po is votus perdius de su guvernu si possat castiai sa politiga po is imigraus chi at fatu erribai centusessanta mila ominis, feminas, pipius e pipias chi in su 2015 ant pediu agiudu.

Arresultaus chi no acuntentas a nemus e feti comunistas, centristas e liberalis ant cresciu is votus.

Peruna de is partis, funt is alleantzias orrubiu-birdi e cussa prus borghesa, ant pigau prus de sa metadi de is votus e po custu tocat a biri in su tempus comenti at andai a finiri, at a tocai a fueddai cun totus.

 

 

Foto: globalist.it