Eita at a sucediri a sa fini de totu cussu chi est sussediu aintru de su Movimentu Cincu Steddas? Est amelessendu sa seguresa chi ddue fut, massimamenti in Luisu Di Maio, ca est su candidau a diventai presidenti de su Guvernu, e finas su fundadori Beppe Grillo a pigau fueddu nendu “ca forsis a sa fini custa cosa non si podit favoriri. Imoi su butegheri puru scit ca is nostrus si segant is stipendius e torrant su dinari chi is atrus invicas si ponint in buciaca”.

In su mentris Luisu Di Maio, a cantu parit, iat depiri andai a su Ministeru de s’Economia po pediri un’elencu cunu totu is versamentus de su Movimentu po is Pmi.

Grillo, invecias, est torrau in pissu de su tema, nendu: “Bos si bogliu nai una cosa de cussu chi est sucedendu. Eus torrau bintitres invecias de binticuatru. Ma depeis cumprendiri chi custas degi o dogi chi siant, deu non sciu chini funt, tenint una maladia chi si lamat Sindrome Compulsiva di Donazione Retroattiva. Deu dda connosciu beni poita custa maladia picigat finas medas genovesus. Candu depis donai in Genova, depis donai degi e dus ti ddus poderas po is spesas. Ant unu pagu esagerau? Ci funt abarraus mali ma deu puru ci soi abarrau mali”.

 

 

Foto: lasicilia.it