Funt erribaus paris Mateu Salvini cun Orrobertu Maroni pusti totu cussu chi iant nau is giorronalis e is nemigus bistu ca su governadori beciu non ci fut in sa manifestatzioni de sa Lega in Prassa Duomo in Milanu in serrada de sa campagna eletorali.

“Seus totu e dus milanistas -at anu Salvini, donendu sa manu a Maroni – e a sa faci bostra non eus mai certau”.

Su capu de sa Lega, torrendu a is votatzionis, at bofiu nai calencuna cosa in pissu de su Pd: “C’est meda genti de manca chi non ddus votat. Depeus cicai nosu de nos si fairi castiai de custus e a ndi boddiri cussa fortza e cussa passioni de is artigianus, operaius e de is precarius chi is atrus ant perdiu”.

Candu calencunu dd’at pregontau chi faiat unu passu a palas po fairi su presidenti de unu guvernu de centrudestra Salvini at arrespustu: “Apu fatu sa campagna eletorali apetotu nendu ca cun prus votus dd’iairi fatu deu e imoi non facu perunu brinchidu a palas. Chini tenit ideas chi nos si podint permitiri de ponni manu a su programa nostu at essi ascurtau. Non creu chi is italianus tengiant gana de biri is partidus ponendusì de acordiu in is aposentus serraus”.

 

 

Foto: italiaoggi.it