Sa genti de is Cincu Steddas ant votau su candidau chi pigat su postu de Mariu Puddu. Cun cuatrugentucincuanta votus at bintu Franciscu Desogus. Is Steddaus ant perdiu totu su vantagiu chi teniant cun Mariu Puddu candidau ca funt is primus a fairi su nomini e podiant incumentzai a trabagliai, ma sa cundenna de su sindigu beciu de Assemini at fatu cambia totu.

Non andant beni meda is cosas po su Movimentu. Po medas acostau de is Steddau depiat essiri candidau Luca Piras chi fut su segundu a palas de Mariu Puddu e non si depiat torrai a votai un’atra borta. Is capus, invecias, ant decidiu in-d-un’atra manera e de fairi foras Piras. Is ativistas no dd’ant pigada beni e calencunu de custus at fatu sciri de non votai in peruna manera. De arregodai ca is Steddaus partint cun su 42% de is votus chi iant pigau in is eletzionis politicas de su mesi de martzu passau, ma imoi cambiat totu.

 

 

 

Foto: youtg.net