Eriseru s’est votau in Ungheria e, a pusti de una campagna eletorali comenti mai si ndi funt bidas, sa genti at arrespustu andendu a is segius e prenendu su logu. At bintu, po sa cuarta borta (e tertza, una in fatu de s’atra) su presidenti Viktor Orban. Funt andaus a votai in prus de cincu milionis e mesu, chi po s’Ungheria est su setanta po centu de cussus chi ddu podint fairi. In su 2014 fut feti de su sessantunu po centu. Est a nai ca, de candu est orrutu su comunismu, mai aici meda genti fut andada a votai. Orban at pigau, a sa sola, su corantanoi po centu de is postus de su parlamentu e paris a is alleaus de is Cristianus Democraticus iat depi tenni su numuru prus artus de segius, centutrintatres de is centunorantanoi chi ddu funt in totu. Meglius de su 2014 candu si funt frimaus a centubintinoi.

Cun custus numurus Orban tenit prus de su sessanta po centu e si podit permitiri de cambiai sa Costitutzioni comenti giai at fatu in su 2010 e in 2014.

“Est stetia una guerra tostada ma ce dd’eus fata. Imoi podeus difendiri beni sa patria nosta”, aici Orban at chistionau a sa genti sua candu at scipiu comenti fut andada. At torrau gratzias a totus e cantau sa Cantzoni de Kossuth e s’innu de sa nazioni.

 

 

Foto: washingtonpost.com