Sempiri de mancu batagliosu e sempiri prus de guvernu. A manu, a manu chi s’acostiant is eletzionis pigat sempiri prus forma sa politica noa de su Monvimentu cincu steddas.

De non creiri cussu chi at nau Di Maio po s’euro: “Non creu siat prus su momentu de ndi bessiri de sa moneta unica, poita Francia e Germania non funt prus aici fortis”, at nau su candidau a sa presidentia de su Guvernu in-d’una intervista cuncedia a Porta a Porta.

E po su referendum -dd’ant pregontau – cussu puru est de non fairi? “Spereus de no ddu erribai, iat essi, in dogna manera una “extrema ratio” chi nos speraus de non umperai”.

In su mentris Di Maio at fatu sciri de castiai cun favori mannu comenti est trabagliendu su presidenti francesu Emmanuel Macron e a custu propositu at nau ca creit ca in su pograma cosa sua ddue funt cosas aberu meda interessantis.

Sighendu a chistionai cun su giorronalista at precisau ca Mattarella iat depiri donai s’incarrigu de fairi su Guvernu a chini tenit una maggioranza.