“Su presidenti? Ne deu e mancu Di Maio”, aici narat Mateu Salvini a is giorronalistas de Skytg 24. Postu comenti disiglianta su programa de fairi biri a Mattarella, imoi abarrat feti custu nû, importandi meda, e chini at essi su Presidenti de su Guvernu de s’esecutivu grogu-birdi?

“At essi unu seriu, chi depit portai ainnanti su programa nostu”, narat sempiri Salvini, “Non at essi unu chi pigat cumandus e bastat”.

“Chi serraus, serraus lunis finas po su nomini de su Presidenti, sighit su capu de sa Lega, chindechinò iaus airi fatu unu trabagliu mannu e calencunu in su benidori nos at a torrai gratzias. A donnia manera lunis totu torrat in si manus de su presidenti Mattarella”.

Fiducia manna dda tenit finas Luisu Di Maio: “Imoi seus chistionendu de su “premier”, est sa cosa aunia ancora depeus decidiri, ma soi seguru ca agataus una strada. Soi fiduciosu poita, apustis airi agatau un’acordiu in pissu de su programa, su nomini de su presidenti non at essi unu problema mannu, ddu eis a sciri in is dîs chi benint”.

 

 

Foto:wikimapia.org