Est acabbau s’atra dî a is degi de merì sa prima votatzioni po su scioberu de su candidau a Presidenti de is Steddau, po is eletzionis regionalis de su mesi de friargiu, apustis chi Mariu Puddu, cundennau de su Tribunali de Casteddu, s’est arretirau. Ant votau in millicuatrugentucincuantatres e is prus votaus funt Marcellu Cherchi, Franciscu Desogus, Donato Forcillo Giuanniluca Mandas e Anna Sulis.

In is dîs chi ant erribai s’at a votai unu de custus cincu po biri chini at essi su candidau a Guvernadori. Po imoi funt in tres chi s’at a giogai sa cadira prus manna de sa Regioni: Andria Murgia de Autodeterminatzioni, Massimu Zedda de su centrumanca e Christian Solinas de su centrudresta. Mancat tres mesis ma, podeus nai, sa campagna eletorali est giai partendu e in friargiu eus a connosciri su nomini chi at andai a pigai su postu de Franciscu Pigliaru.

 

 

Foto: cblive.it