“M’at nau de bufai s’acidu muriaticu o mi bociada, a pustis si dd’at pigada cun mei scudendumi a faci cun pesus de cincu chilus chi portaiat in manus”. At scioberau de fairi biri a totus sa cara sua, cussa in beridadi, de sa violentzia in pissu a is feminas, Maritina Murgese, sa femina de corant’annus originaria de Milanu custrinta de su cumpangiu, Franciscu Falchi macumeresu, a bufai s’acidu e poi scuta cun ropus apetotu, pusti airi certau in domu insoru in sa citadina de su Marghine.

In su letu de s’ispidale de su Santu Franciscu de Nugoro, Martina pedit agiudu po ndi bessiri de su disisperu de sa vida paris a Falchi, corant’annus cussu puru, chi dd’at “bocia” a cropus finas a dda fairi svenniri. Sa picioca s’agatat in Nugoro, ancora gravi. Sa bogi de Martina dd’at aciapada su Sotziu Onda rosa.

In su mericeddu de su ses de friargiu, su Gip de su tribunali de Aristanis at nau ca su cumpangiu de Martina depit abarrai in presoni poita at provau de dda bociri. Falchi est in s’ispidali de Aristanis poita s’est intendiu mali.

S’atra dî Martina at bofiu atobiai is giorronalistas po contai beni cussu chi est sussediu e po pediri agiudu, agiudu chi est erribau de Luisanna Porcu, chi ghiat su Sotziu Onda Rosa, ca at giai incumentzau a cicai dinari po dd’agiudai a si ndi torrai a Milanu e a dda fairi curai.