No nce dd’at fata Brabara Desogus, pusti ses dîs in s’ispidali Brotzu de Casteddu, su coru de sa giovana mama de Murasteni at smitiu de batiri eriseru biora de mesudì. Fut abarrada feria in s’incidenti in sa131 inis orus de sa bidda sua candu fut torrendu a domu cun su pobiddu e su figligeddu nasciu cuindigi dîs innanti. Inderetura sucurria de unu dotori chi s’agatat in cui e pusti de is ambulanzas erribadas, Brabara est intrada in coma e no nd’est bessia prus.

Sa comunidadi de Murasteni at preagu e isperau in-d’unu miraculu chi custa borta non c’est stetiu, lastima manna a perdiri una picioca aici giovana e cun dd’unu pipiu de cresciri.