“De seguru sa manovra chi eus fatu at essi scrocorigada”. Mateu Salvini, non est dubbiosu de su nou chi Bruxelles at a nai a sa Lei de Bilanciu fata de su guvernu Lega-Steddaus e si preparat a su corpu de gratzia chi at erribai tra pagas oras, a s’atobiu de totu is comissarius europeus de Strasburgo, e in su mentris su spread torrat a bessiri a 310.

“Chi unu est cunvintu de cussu chi est fendu, comenti ddu seus nosu, andat ainnanti, sighit a nai su leghista, chi eriseru at bistu a cena Luisu Di Maio e su presidenti de su Guvernu Giuseppu Conte po incumentzai a si studiai un’arrespusta a-i cussu chi at a nai s’Europa.

Non est s’ora de torrai a palas, custu est seguru, e ddu at finas torrai a nia su ministru de s’Economia Giuanni Tria in sa litara mandada a is comissarius europeus. Finas, poita, a fairi passus a palas “iat bolli a nai chi eus fatu una Lei prena de scumissas, ma non est aici”, narat invecias su presidenti Conte.

Di Maio est cunvintu ca, chi sa Lei benit scrocorigada, “c’ant essi atras cidas po fairi cumprendiri cussu chi boleus fairi”. Salvini, prus tostau comenti de sempiri,  invecias  fait sciri ca “chi ci funt idaes noas ascurtasu de seguru ma sa Lei dda fait su Guvernu italianu e is principius de sa Lei non si tocant”.

 

 

Foto: affaritaliani.it