Angilu Lobina ce dd’at fata, s’alpinista nugoresu, de 55 annus, sabudu passau est erribau in punta de su monti Vinson a 4897 metrus de artaria. Cun custa impresa de importu mannu Lobina at acabau de artziai in is montis prus mannus de totu is Continentis. Una punta po dogna Continenti, primu sardu a ce dda fairi, is italianus chi ce dd’ant fata non si podit nai ca funt stetius medissimus: una degina in totu. Su primu chi ce dda iat fata est ancora su prus famau: Reinhold Messner in su 1986.

In su mesi de maiu passau Angilu fut erribau a sa punta de s’Everest a 8884 metrus, in cui puru su primu sardu de sempiri. Is atrus montis chi ant bistu su sardu in punta funt stetius: s’Aconcagua (in is Andas Argentinas), S’Elbrus (sa punta prus arta in su sartu Europa-Caucaso), su Kilimangiaro (in Africa) Su Puncak Jaya (in Oceania e su Denali (in s’America de su nord).

Po cust’omini parit ca peruna cosa non si possat fairi: “Chi unu si preparat beni e chi tenit conca po totu is cosas ma massimamenti po sei, non esistit cosa chi non si possat fairi”. In is dis chi ant a benni s’at a sciri de seguru calencuna cosa in prus de sa bogi de s’alpinista etotu.