“Soi barrosu e, chi non mi fait sartai, deu andu ainnanti”. Non si cumprendit beni cun chini dda tenit Mateu Salvini, candu pigat su fueddu in-d-un’atobiu in Milanu. De seguru non cun is Steddaus poita su leghista torrat a nai ca non ddu at perunu problema in sa magioranza, feti calencuan cosa de ponni apostu po s’aliga, e stradas comenti sa Tav e Terzo Valico. “Su problema mannu funt is interessus de dinari chi s’andat a tocai”, narat Salvini, “Aunia chi siat nos si moveus andas a tocai interessus chi funt aici de sempiri. Castiai cussu chi at nau su presidenti de su Coni candu eus feti nau ca su sport tocaiat a ddu torrai a fundai”. “Pensu ca nos eis votau – sighit a nai su segretariu de sa Lega – po ponni a su centru de su progetu politicu sa craresa, su dinari pubricu spendiu beni e s’interessu de is citadinus”.

A su guvernu grogubirdi Salvini ci creit ancora: “Ap’a fairi de totu poita custu guvernu erribit a sa fini e totu is promintzias fatas siant beridadi”.

 

Foto: milano.repubblica.it