Fabiola Balardi, sa mama de Manule Careddu, su piciocu macumeresu de digiot’annus bociu che unu cani s’undigi de cabidanni passau, non bolit interrai su figliu sa dî chi issa e totu fait is annus, cras su binticuatru de Santu Aine e pedit chi s’interru si facat un’atra dî.

In s’ora s’aspetant is arresultaus de su test de su Dna po nai cun matematica seguresa ca su corpus agatau est de Manuel e, insegus, torrai su corpus etotu a sa familia po nce ddu portai a campusantu.

“Sa dî de s’interru in Macumere – assegurat su sindigu Antoni Succu – at essi lutu po totu sa bidda. Cussu chi est sussediu depit fairi pensa sa comunidadi nosta e non podit abarrai chena pensamentus castiendu unu contu che-i custu chi at corpiu totus e non feti sa familia”. Solidali finas totu sa comunidadi, ant essi serradas butegas e is scolas puru e cenarba a merì, a is sesi, s’ant atobiai indenanti a su cumunu po, in segus, sighiri a caminai in is orrugas de sa bidda cun-d’una candela in manu. Ant erribai finas a s’auditorium de su Liceu, aunia s’at a chistionai de is problemas de is giovunus.

 

 

 

Foto: wikimapia.org