Sa timoria po s’abba chi est betendu de una parigas de dîs andat ainnanti po un’atru pagu, finas a mesunoti de oi. Sa protetzioni civili de sa Regioni at fatu sciri ca ddu est calencunu erriscu e su perigulu, po imoi, est de colori grogu. Su Campidanu e s’Igresienti funt is zonas sardas prus interessadas. Su bentu at, invecias, lassau s’Isula nosta et est abarrada s’abba e su frius, e totu custu at abarrai sonumancu finas a metadi de cida chi benit. Ancora su beranu, chi intrat oi, non si bit mancu po nudda ma giai non tocat a si chesciai poita de abba ndi teniaus abisongiu meda.

Eriserus in Campidanu nd’at calau unu bonu pagu de su celu e oi at a proiri de prus puru, prus che a totu a pusti prangiu. In dogi oras si funt bistus finas a binti millimetrus de abba ma de calencuna parti podint erribai a coranta puru. Cun s’abba sighit su frius puru e non s’at a tenni de prus de degi gradus. Unu corpu de coa de s’ierru chi est arregalendusì cuss’abba chi mancaiat de tropu tempus aberu.

 

 

Foto: liosite.com