“Eita ia fairi chena una magiornaza pusti is eletzionis? Creu chi sa solutzioni iat essi de andai ainnanti cun Gentiloni capu de su guvernu po sonumancu tres mesis prima de andai a torrai a votai”. Aici Sirviu Berlusconi a sa presentada de su libburu nou de Brunu Vespa “Soli al comando” arrespundit a chini di pregontat eita at essi meglius a fairi chi cun is eletzionis non si decidiat nudda. “Iat essi giustu a sighiri cunu custu guvernu – at nau ancora Berlusconi – po podiri permitiri a totus de fairi sa campagna eletorali chi no at essi curtza po nudda”. A merì, comenti at fatu medas bortas, at curregiu su tiru nendu “ca no est un’indicu politicu ma est cussu chi narat sa Costitutzioni”.

Su capu de Forza Italia at fueddau de atras cosas meda- Dd’est fuia calencuna cosas in pissu de Mussolini puru: “Non fut propriu unu ditadori”, at nau chistionendu de unu capitulu de su libburu ma insegus at precisau ca “fut feti una batuta, cicu sempiri calencuna cosa de nai a is giorronalistas po mi fairi criticai”.