Tocat a aspetai finas a mercuris su ses de Nadale po connosciri is decisionis de sa Corti de apellu de Tatari po su dibatimentu contras a Gratzianu Mesina chi est acusau de airi fatu bociri a fosiladas Santino Gungui, in sa noti de cena de su1974 inMamoiada.

S’atru mengianu, indenanti de sa corti cumandada de Marianu Brianda, is abogaus Goddi e Venier ant pediu po Mesina (chi non fut in aula) s’assolutzioni comenti in su processu de primu gradu. “Gratzianu Mesina est giai steiu cundennau po is isbaglius chi at fatu”, at nau s’abogau Goddi serrendu s’interventu sû, Segundu sa difesa cussu chi si funt naus Mesina cun Giuanni Filindeu non podit essiri una prova de cussa morti e antzis cussu chi naranta est sa prova de s’imbessi. “Cussu chi mancat in custu processu”, at nau invecias s’abogau Venier, “est sa prova”. Tocat a s’arregodai ca su pubricu ministeru at pediu su presoni a vida. Eus a biri cussu chi nd’at a pensai is giudicis.