“S’Italia tenit finalmenti una lei po su fini de vida e ddu depit puru a sa bataglia de Walter Piludu, chi de su letu sû de malaidu de Sla at gherrau non po sei ma po totu cussus malaidus chi boliant scioberai una morti cun prus dignidadi. Walter s’est batiu po sa sua e po sa nostra libertadi, e imoi unu primu e mannu arresultau s’est assegurau”. Aici at nau Giuanni Carrulu Ghirra, presidenti de s’assotziu intregau a su politicu sardu pesau in su partidu comunista chi at cumbatiu cun sa Sla et est mortu su tre de Sant’Andria de su mesi passau. Sa lei po su fini de vida est stetia aprovada eriseru in su Senau pusti airi brincau in is aposentus de sa Camera. Ghirra at sighiu nendu ca “Walter fut presoneri in su corpus sû ma ce dd’at fata a bolai in artu, comenti depint fairi aberu is politicus de arratza. Gratzias meda a Walter, duncas, e gratzias mannas finas a Giuanni Nuvoli, Pierugiorgi Welby, Eluana e Beppino Englaro. Totu issus ant cumbatiu, sunfrendu, po una bataglia de libertadi. Una bataglia, aregodaus, in sa cali Walter iat cicau s’agiudu de Papa Franciscu, erribau, in donnia modu, in is cidas passadas”.