Dîs prenas de sanguni in is stradas de Sardigna, sa cida est acabada mali e cumentzada peus. Custu mengianu in Tatati funt mortus, investius a sa firmada de su postali, pobiddu e pobidda: Sarbadori Satta de setantacinc’annus e Giuanna Antonia Satta de sessantadus. Eriseru, sempiri in Tatari, bia ora de is otu ‘e mesu de meri, in sa borgada de Bancali, fini legia po Peppinu Manca de corantacinc’annus chi faiat su secundinu e at perdiu sa sida andentu a trabagliai. In sa strada provinciali 24 chi collegat Budoni a Santu Perdu, eriseru pusti prangiu est mortu un’omini de Budoni etotu, Giuanni Miscera de setantaset’annus. Sa machina ce dd’ata acabada foras de strada pusti nd’airi boddiu su guard rail. Atra fini leggia po unu gommista de sessant’annus, Giuanni Maria Sedda de Nugoro, chi in sa provinciali 51 de Orune e Marreri est bolau po prus de trinta metrus in sa sperruma. Caminai a bellu e tenni sa machina in seguresa cun s’erribu de su tempus legiu agiudat a si sarvai ma finas is cuncditzionis de is stradas nostras funt aberu legias.