Salvini narat ca no ndi scit nudda de totu cussu chi at nau Sirviu Berlusconi ainnanti in s’atobiu de Forza Italia e pusti in televisioni de Fazio. Su presidenti de su guvernu beciu iat nau ca su possibili candidau podiat essiri su Generali de is Carabineris Lionardu Gallitelli, ca su guvernu iat at essiri de 20 ministrus (12 de sa sociedadi civili, tres de Forza Italia, tres de sa Lega e dus de Fratelli d’Italia) e ca s’acordiu de Forza Italia e sa Lega fut giai cosa fata.

Su segretariu de sa Lega po totu custu at nau ca po Gallitelli dd’est noa e no dd’iat mai intendiu in perunu atobiu, po is binti ministrus invecias Salvini s’est inchietau meda nendu: “Candu nos si seus bistus a Catania dd’apu nau de non chistionai prus de custa cosa de is ministrus, poita no nd’eus fueddau tra nosu e po is italianus est una de is urtimas cosas chi bolint intendiri”. Finas po s’acordiu de is partidus at nau ca ancora no est stetiu fatu nudda.

Funt cosas giai bistas e intendias cussas de Berlusconi, medas bortas iat essi meglius a ascurtai de prus e a fueddai prus pagu.