Est stetia archiviada s’indagini chi biat Franciscu Sicignano, su pensionau de Vaprio d’Adda in su milanesu, incurpau de airi bociu un’omini chi fut intrau in domu sua po furai. Sa decisioni dd’at pigada su Gip de Milanu Teresa De Pascale. In su 2015 nd’iant chistionau meda de totu custu. Calencunu narat ca ddu iat fatu po legitima difesa a meda atrus ddis pariat ca sa legitima difesa fut stetia tropu. Su pensionau in segus si fut candidau puru a is eletzionis comunalis, cun Forza Italia, pighendu feti 52 votus. A s’incumentzu de s’indagu pariat ca Franciscu Sicignano iat sparau ainnanti chi su piciocu fut intrau in domu ma, pusti, invecias est stetiu acrariu ca podiat essiri giai intrau in domu candu est stetiu bociu. Po is abogaus de su giovunu, ca fut de originis albanesas, depiat essiri una morti chi su pensionau depiat pagai cun sa galera, ma su giudici non dd’at pensada che-i cussu.