“Sa Sardigna oi perdit un’omini de valori mannu, de grandu cultura, uno de is testimongius de sa lota contras a s’ocupatzioni militari de candu meda de nosu non funt mancu nascius, unu animosu in totu is bataglias siat po su nucleari, po una domu po totus, po unu mundu meglius e po una Sardigna libera e giusta”, Cun custus fueddus in Facebook Pedru Frantziscu Devias at arregodau Pissenti Pillai chi si nd’est andau sa noti passada. Funt medissimus is messagius chi si podint ligiri in sa pagina sua de Facebook. A ndi donai sa nova tra is primus est stetiu Giuanninu Deriu, segretariu regionali de Rifondatzione Comunista, “Pissenti est s’unicu de nosu chi cumprendit de politiga” at scritu Deriu, arregodendu de ddu airi nau finas dominigu passau in Tramatza pusti unu Cumitau Regionali. “Cun Pissenti non mi soi cuasi mai agatua de acordiu, ma fut un’omini balenti de un’inteligentzia rafinada, a mei at a mancai medissimu”, at sighiu a scriri su segretariu.

Pissenti, de sempiri impignau in politiga, est stetiu candidau a sa Camera de is Deputaus po is eletzionis de su 2006 cun sa lista de Rifondatzione Comunista e in is urtimus tempus iat sighiu is contus sardus de is tzerachias militaris. Finas Bustianu Cumpostu dd’at arregodau in Facebook scriendu:

“A dolu mannu amus ischidu chi est bennidu a mancare Vitzente Pillai, cumpagnu cumbatente de tantas batallas de libertade e de democratzia. Cundolentzias sentidas a sa figia e a totu sa familla ma cundolentzias puru a totu nois pro su mancamentu mannu chi dent aere sas lutas chi cun isse amus cumintzadu e mantesu cun costantzia e coerentzia. Pro semprere in su coro e in sa mente amigu e cumpantzu Vitzente. Pro s’interru e su dolaspiu bos amus a faghere ischire”.