“Non soi mancu pensendudenci a mi dimitiri po is faulas naradas de is atrus”. Ddu torrat a nai. un’atra borta ancora Maria Elena Boschi, a s’incras de totu is polemicas chi ci funt istadas candu at chistionau su presidenti de sa Consob Giusepu Vegas, chi at scoviau de una chistionada chi iat tentu cun cussa chi fut tandu ministru, e aunia si fut fueddau, aici narat Vegas, finas de sa chistioni de sa Banca Etruria.

Unu cara a cara – at nau a donnia modu Vegas – aunia no at tentu perunu amelessu. Sa Boschi, chi at inderetura decidiu de ci ponni sa faci, fendusì intervistai at fueddau aici de cust’atobiu cun nu numuru unu de s’autoridadi indipendenti po cumpudai sa Borsa: “Su presidenti Vegas m’at cicau, cun d’unu sms de su 29 de maiu 2014, po nos si biri in domu sua a is oru de mengianu de sa dî dopu. Totu custu mi fut partu strollicu e dd’apu nau ca fut meglius a si biri in su ministeru o in sa consob etotu. Mi pariat sa cosa giusta po cussu chi fustis a nos si biri in-d’unu logu istitutzionali. Chistionendu cun Vegas dd’apu feti fatu cumprendiri ca fui arriolada meda po cussu chi fut sucedendu a sa banca Popolare de Vicenza e po su benidori de is orafus. Comenti at nau Vegas etotu non apu mai fatu pressionis in peruna manera”.