De su mesi de làmpadas in Biddexirdu ddu at una Giunta comunali noa, cun sindigu sa dotoressa Marta Cabriolu, chi tenit unu donu mannu: unu de is pagus cumunus de Sardigna aunia agataus un’assessori a sa Lingua Sarda. Est Giuanni Spanu chi sighit cust’assessorau. Corantacinc’annus, figliu de Sarbadori Angelu chi est stétiu in su 1972, po otu mesis, presidenti de sa Regioni sarda, Giuanni est de sempiri apassionau e istudiosu de totu cussu interessat sa limba nostra.

 

Cali funt is dificultadis prus mannas chi eis agatau?

Su primu barrancu mannu chi eus agatau est su balàntziu comunali: su balàntziu depiat essi aprovau in su mesi de abrili de s’Aministratzioni becia, ma no est stétiu fatu, ca nci fiant barrancus e diferèntzias intra intradas e bessidas de dinai. Si seus arremangaus: in tempus de unu mesi eus cuncordau is contus e eus aprovau su balàntziu, e su Comunu at torrau a cumentzai a pagai e a comporai su chi ddu serbiat po trabballai. Cun su balàntziu blocau no faiat a comporai nudda, nimancu unu lapis! In s’ofìtziu de su Sìndigu ddoi fiat ancora apicada sa fotografia de su Presidenti Napolitano. E mancu is banderas istitutzionalis nos ant lassau! Dificultadis ndi teneus finsas tropu. Biddaxidru est una bidda manna, cun cosas chi pertocant prus a una tzitadi che a una bidda: po ndi  nai duas, su Cunsòrtziu industriali provintziali de su Campidanu de mesu e sa Villaservice, una sienda manna chi trabballat s’àliga scerada de su Campidanu de mesu.

 

Is risultaus chi eis tentu e seis tenendu bos agradant?

Seus cumentzendi a boddiri is primus frutus de su trabballu. Trabballu nci nd’est ancora meda, ma seus una truma forti, beni curcordada e mala a acuntentai. Si praxit su trabballu fatu beni e fatu totu.

 

Ddu at àiri logu po sa limba sarda in s’Assessorau tû?

S’Assessorau miu est Cultura, Lìngua sarda, Polìticas po is giòvunus, Spetàculu e àteras cosas. Po sa primu borta in sa stória, su Comunu de Biddaxidru tenit un’Assessori a sa Lìngua sarda. Teneus unu biaxi de progetus e de bideas de ponni a curri po fai a manera chi sa Lìngua no si sperdat. Progetus in sa scola, po is butegheris, po ndi torrai a bogai a pillu totu is topònimus, po s’odonomàstica, po sa vida de dònnia dii… nc’est sceti de si ponni a trabballai!

 

Tenis calincuna cosa de nai po sa polìtica linguìstica de sa Regioni?

S’Assessora Firinu at fatu su chi at pótziu: s’est agatada in unu pistu malu a ndi bessiri; unu carraxu fillu de sa prepoténtzia de is chi ant bófiu ponni una lìngua tropu sìmbili a su Logudoresu (sa Limba Sarda Unificada a primìtziu, e sa Limba Sarda Comuna apustis), comenti e lìngua ofitziali de sa Sardìnnia, afutendi-si-ndi de sa majoria de is Sardus chi su Logudoresu no ddu connoscint. Parit legiu a ddu nai, ma cust’arrori dd’eus a pagai caru e si dd’eus a tragai avatu po medas annus ancora. Depeus arregordai chi una lìngua amostat su chi balit candu si cumentzat a contai sa genti chi dda imperat. No fait a custringi sa genti a imperai una lìngua chi no est sa sua: no dd’at a fueddai mai!

 

Su bisu de Giuanni Spano po su Comunu de Biddaxidru cali est?

Eus pigau una bidda sboidada, cansada, arréndia. Una bidda aundi sa genti est avesa a trabballai sceti su cungiadeddu cosa sua. Boleus arrennesci a fai a cumprendi chi tocat a si giungi in una arretza de concas: donniunu depit pigai is cumpeténtzias suas e ddas depit cumpartziri cun is àterus po cuncordai programas po ameliorai sa bidda. Ita mi bisu? Una Biddaxidru luxenti de tzivilidadi, steddu de su norti po s’economia, sa laurera, sa cultura e su turismu po totu su Campidanu de mesu. Est una tarea manna, ddu sciu. Ma sciu puru ca nci-dda podeus fai.

 

Su tempus benidori de sa limba sarda comenti ddu bis?

Sa lìngua sarda tenit abbisongiu de unus cantu annus de paxi, siléntziu e programatzioni. Bolit lassau a una parti su modellu imperativu LSC-ista e bolit postu a curri unu modellu chi benit de sa genti. Sa lìngua sarda bolit fueddada dònnia dì. Non fait a dda fueddai fatu fatu, po stroci calincunu o po brullai. Sa lìngua sarda est cosa de importu mannu, no est folklore: nci dda depeus intrai in sa vida de donniunu cumentzendi de is cosas is prus piticas. E chi non torraus a fueddai in sardu cun is pipius nostus, tempus dexi annus e de Sardu nd’ant a chistionai sceti is académicus, comenti e a su grecu e a su latinu.