Su giru de s’Italia de su segretariu de su Partidu Democraticu oi erribat in Sardigna, ma Renzi invecias de umperai su trenu, comenti est fendu in su Continenti, innoi s’at a moviri cun su postali. Finas a eriseru non si sciat nudda, e in a merì s’est scipiu de sa visita chi at a tocai is cuatru provincias de Tatari, Nugoro, Aristanis e Casteddu. At erribai custu mengianu bia ora de is dexi e mesu in s’aeroportu de Terranoa e de incui at andai a visitai s’atzienda de is fradis Pinna in Thiesi. De Thiesi su postali de Renzi at a moviri bia Nugoro po visitai su Museu Etnografico sardu. De incui a is duas e cuartu at andai a Bilartzi po sa Domu Gramsci e pusti partit po Casteddu aunia a is cuatru e mesu at a atobiai in su Business center de s’aeroportu de Elmas imprendidoris, assotzius e is istitutzionis. De Casteddu partit un’atra borta po s’Italia e in custu giru at essi acumpangiau de su segretariu regionali Giuseppe Luigi Cucca.