“Non soi nendu chi sa sententzia est politica, ma custu Tribunali est su propriu chi m’at fatu fairi su processu a sa sola pusti airi decidiu, in su 2013, echini depiat essiri su presidenti de sa Regioni” Francisca Barracciu fueddat pusti pagu ora airi ascurtau sa cundanna a cuatr’annus de parti de sa Segunda setzioni penali ghiada de Massimo Costantino Poddighe. Giacca niedda e pantalonis a colori de cinisu, Francisca Barracciu si narat “provada” po sa sententzia. “Custus urtimus cuatr’annus – narat- funt stetius meda tostaus. Apu rinunciau a dogna carriga politica e in Sardigna soi stetia s’unica a ddu fairi. Custu processu m’at affortiau meda, sa sententzia de oi est feti su primu tempus de una partida a tres tempus e deu contu in sa difesa mia ca est de Nobel aberu. Arregodu a totus ca su 30 de cabidanni de su2013 misoi dromia a is duas de mengianu po essiri sa candidada a sa presidentzia regionali e a is 8 de mengianu de su primu de Santu Aine fui giai indagada, non tentiu atru de nai”.  S’abogau Satta at giai fatu sciri ca s’at arrecurriri in appellu.