Cesare Battisti at essi bigliau cun su bracialetu eletronicu. Custa est sa decisioni, po imoi, de sa giustissia  brasiliana po su “leader” beciu de is Proletarius armaus po su comunismu, arrestau in su mesi de Santu ‘Aine in s’ora chi fut fuendusì in Bolivia. Battisti, fuiu in Sudamerica po non si fairi su presoni a vida in Italia, fut stetiu liberau e su processu a contu sû est po s’ora suspendiu po neu de procedura. In s’ora de s’udientzia, is movimentus de s’imputau, ant essi controllaus po non ddi donai ocasiani de si torrai a fuiri. Battisti at sempiri nau ca cussu no at mai bociu a nemus e dde no airi mai bofiu bociri a nemus. Cussus chi difendit s’innocentzia de Battisti narant ca s uprocessu est stetiu fatu chena peruna garantzia giuridica e umperendu cunfessionis otennias a malu modu e cun pentius chi non funt atendibilis.