Funt erribaus a suta de sa domu de su giorronali Repubblica cun d-unu cartellu aunia ddue fut scritu “Boicotta Repubblica e L’Espresso”, ant allutu fumogenus e ant ligiu unu documentu po amelessai sa redatzioni. Una truma de fascisteddus, cun sa faci atacada, cun is bandelas de Forza Nuova eriseru at fatu totu custu in Roma. Calencunu fumogenu dd’ant scutu finas a cussus trabagliadoris chi si funt incraraus po protestai. Unu giorronalista, chi propriu tandu fut intrendu a su giorronali, ddis at fatu su marranu a si ndi tirai is mascaras, feti una picioca at arrespustu fendusì biri in cara! De cussu chi est sucediu si nd’est ocupendu sa Digos. Unu de is militantis est stetiu frimau e scieus chi est unu piciocu de trintacuatrr’annus de Forza Nuova, denunciau po manifestatzioni non cuncedia, violentzia privada po airi allutu is fumogenus in logu pubricu. Is pm de sa procura de Roma funt aspetendu su raportu de sa Digos po biri eita fairi.